Trung tâm thông báo và gửi yêu cầu

Sử dụng với mục đích gửi thông báo hoặc các yêu cầu tới nhiều phòng ban

Link đến smarsheet

Gửi yêu cầu chung đến các bộ phận:  nhấp vào đây